2.4.1 . Kết nối ladipage

Kết nối dữ liệu từ Ladipage để data tự động đổ về hệ thống Pushsale

2. Tại màn hình kết nối Landing, Bấm Thêm

3. Điền thông tin để tạo nguồn mới

 • Loại kết nối: Landing

 • Cấu hình chia số: Lựa chọn cấu hình chia số tương ứng cho nguồn dữ liệu

 • Tên nguồn dữ liệu: Tên của landingpage

 • Url nguồn dữ liệu: đường dẫn về landing

 • Kênh quảng cáo: Phân biệt các kênh chạy quảng cáo

 • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

 • Chọn nhanh sale từ Nhóm sale: chọn nhóm sale sẽ hiển thị ưu tiên sale cho các thành viên trong nhóm

 • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

 • Url API: Mã kết nối với form của Ladipage (Sau khi điền đầy đủ thông tin hệ thống sẽ tự sinh ra)

 • Nhập thủ công: Cho phép sale lựa chọn nguồn này khi lên đơn thủ công

 • Duyệt: Admin xác nhận nguồn này, thì dữ liệu mới được chia về cho các sale

4. Copy mã Url kết nối V2 có dạng như bên dưới

5. Gán mã Url API V2 vào form Ladipage

 • Anh/Chị copy link URL kết nối V2 vào mục API URL ở form Cấu hình tài khoản liên kết

 • Tại mục API content type, anh/chị có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn sau: x-www-form-urlencoded/ multipart/form-data/ application/json Lưu ý: Ưu tiên Json

Các trường Pushsale nhận từ Ladipage

 • 1/ name :Tên

 • 2/ link: Đường dẫn

 • 3/ phone : SĐT

 • 4/ message : Tin nhắn

 • 5/ date : Ngày tháng

 • 6/ address: Địa chỉ

 • 7/country : Quốc gia

 • 8/ state: Bang

 • 9/ district: Quận/ huyện

 • 10/ ward: Phường/ xã

 • 11/ products : Chọn 1 sản phẩm

 • 12/ quantity : Số lượng

 • 13/ utm_source

 • 14/ utm_medium

 • 15/ utm_campaign

 • 16/ utm_agent

 • 17/ utm_channel

 • 18/ utm_content

 • 19/ utm_term

 • 20/ ip

 • 21/ singlechoice

 • 22/ multiplechoice

Cần truyền đúng các trường từ Ladi sang Pushsale

VD: name -> name;

email -> email;

phone -> phone;...

Mỗi khi thêm một trường mới cho form của Ladipage cần phải gán lại mã API để hệ thống nhận thêm trường mới

6. Truy cập tài khoản Admin để duyệt cấu hình nguồn dữ liệu

Nếu admin chưa duyệt dữ liệu kết nối, các contact đổ về Landingpage sẽ không chia cho sale mà đổ về admin

Last updated