30. Sai số điện thoại người gửi trên Viettel Post

Với đơn vị Viettel Post thì phần thông tin địa chỉ người gửi sẽ là địa chỉ cài đặt trong cấu hình giao vận của Pushsale sang bên giao hàng ( đây là thông tin người gửi lấy từ VTP) còn số điện thoại người gửi hàng sẽ lấy từ thông tin cấu hình bên Pushsale

Thông tin địa chỉ lấy hàng:

Thông tin sđt lấy hàng Đối với đơn vị dùng kho: số điện thoại được lưu trong mỗi kho tương ứng tại mục 5.2.1

Trường hợp đơn vị không dùng kho thì số điện thoại người gửi khi đăng đơn sẽ nằm tại mục thông tin khách hàng tại 1.1

Last updated