2. Danh sách phiếu nhập, xuất kho

Thống kê danh sách phiếu nhập, xuất kho

1. Vào menu thả xuống (bấm vào tên đơn vị) 5. Kho --> 5.3 Nhập xuất kho --> Danh sách phiếu nhập, xuất kho

2. Lựa chọn các bộ lọc: chọn ngày, chon kho, chọn loại phiếu, chọn trạng thái

3. Đọc các chỉ số tương ứng để quản lý sản phẩm trong phiếu nhập kho

Last updated