11. Thống kê mua lại theo số sản phẩm

Ý nghĩ của báo cáo là lấy ra: Trong lần mua số n (theo dòng) thì có bao nhiêu đơn hàng mua 1,2,.. sản phẩm

Vào mục 8.5.11 Thống kê mua lại số sản phẩm -> Chọn Khoảng thời gian, Chọn Trưởng nhóm, Chọn sản phẩm -> Ấn Tìm kiếm

Số liệu trên hiển thị:

Trong lần mua 1 có: 32 đơn mua 1 sp; 2 đơn mua 2 sp; 1 đơn mua 3 sp;1 đơn mua 7 sp,...

Trong lần mua 2 có: 4 đơn mua 1 sp

Trong lần mua 3 có: 1 đơn mua 1 sp

Chú ý: Nếu sử dụng bộ lọc theo sản phẩm sẽ làm thay đổi số lần mua hàng của khách

VD:

Chưa lọc sản phẩm: Khách X cùng số điện thoại mua 2 lần với sản phẩm A, 3 lần với sản phẩm B --> Khách X đã mua 5 lần

Lọc theo sản phẩm A: Khách X cùng số điện thoại mua 2 sản phẩm A --> Khách X mua 2 lần --> Số lần mua lại thay đổi khi chọn lọc theo sản phẩm --> Kết quả số đơn hàng thay đổi

Last updated