117. Thế nào là khách mới/ khách cũ

Hệ thống Pushsale đang được định nghĩa như sau

Khách mới: Là khách hàng có số điện thoại xuất hiện trên hệ thống và chưa được chốt đơn

Khách cũ:Có 2 định nghĩa vê KH cũ:

TH1: Định nghĩa mặc định

Khách cũ : Là khách hàng có số điện thoại đã về hệ thống và được chốt đơn, sau thời điểm chốt đơn số về tiếp được tính là số khách cũ (các bản ghi khách cũ sẽ hiện kèm biểu tượng "trái tim" khách cũ)

TH2: Định nghĩa Khách cũ theo cấu hình Trạng thái giao hàng Khách cũ: Là số đã về hệ thống và có bản ghi đang ở trạng thái giao hàng , sau thời điểm có trạng thái giao hàng đó số về tiếp được tính là số khách cũ

Chọn 1. Quản trị đơn vị ---> 1.6 Cấu hình chức năng

Tại đây, anh/chị chọn trạng thái giao hàng chuyển sang KH cũ và bấm Lưu.

Last updated