Thêm khách hàng vào chiến dịch

I. Thêm khách hàng vào chiến dịch.

Khi đã tạo chiến dịch, để thêm khách hàng vào chiến dịch thì thực hiện các thao tác

  1. Lựa chọn chiến dịch muốn thêm khách hàng vào

Vậy là thêm khách hàng thành công vào chiến dịch.

II. Xóa khách hàng khỏi chiến dịch.

Lưu ý: Chỉ xóa được những khách hàng chưalịch sử Gửi tin nhắn

Last updated