Chia số tự động

1. Chia đều

Doanh nghiệp có 5 sale. Ngày hôm nay, có 10 contact về hệ thống

=> Mỗi sale sẽ được chia 2 contact

Điều kiện:

  • Các sale muốn được chia số tự động phải được Tích chọn "Nhận dữ liệu"

  • Admin cần bỏ tích các lựa chọn chia số thủ công

2. Chia số trùng

Số trùng sẽ được chia cho tài khoản sale/cskh cuối cùng nhận số đó.

Ví dụ:

  • Số 0987654321 do bạn sale_1 chốt đơn. Sau khi đơn được giao thành công, contact này được chuyển cho bạn cskh_1 phụ trách.

  • 2 ngày sau, một khách hàng nhập đúng contact đó lên ladipage. Lúc này, số sẽ được tự động chia cho bạn cskh_1

3. Tắt nhận dữ liệu

Admin có thể tắt bật nhận dữ liệu cho các bạn sale trong trường hợp sale đó nghỉ, hoặc sale chia theo ca ngày, ca tối.

Để thực hiện, Admin truy cập mục 1.2.1 Danh sách nhân viên:

  • Tích "Nhận dữ liệu": Sale sẽ được chia số khi hệ thống có contact về

  • Bỏ tích "Nhận dữ liệu": Sale sẽ không nhận được số nào.

Last updated