Cấu hình tạo contact tự động từ Inbox

Trước đây, số từ Inbox sẽ được tạo đơn hàng tự động trong Hồ sơ khách hàng. Giờ đây doanh nghiệp có thể tùy chọn không cho phép tạo đơn hàng tự động với số từ Inbox

Vào mục 2.5.3 , bỏ tích vào ô Lấy số tự động từ tin nhắn -> Lưu

Khi đó, số từ Inbox sẽ không được tạo đơn hàng trong phần Hồ sơ khách hàng

Last updated