2.6.4. Quản lý số seeding

Hệ thống cung cấp Kho số Seeding nhằm hỗ trợ khách hàng không hiển thị những số như mà maketing seeding hoặc những số muốn đưa vào blacklistmà doanh nghiệp không mong muốn những số điện thoại này xuất hiện quá nhiều lần trên hệ thống.

Tối đa: 500 contact

Các bước thực hiện như sau:

3. Bấm Thêm mới.

Sau khi thực hiện thành công những số này khi để lại từ các nguồn sẽ không tạo contact trên Pushsale nữa trừ khi sale tạo đơn thủ công để chốt đơn thì mới hiển thị trên hệ thống.

Last updated