67. Làm thế nào để chỉnh sửa nguồn dữ liệu

Để chỉnh sửa nguồn dữ liệu, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Chọn 2. Marketing ---> 2.5 Kết nối Facebook ---> 2.5.1 Tạo nguồn dữ liệu

Tại đây, anh/chị chỉnh sửa những trường thông tin cần thay đổi và bấm "Lưu"

Last updated