1. Thống kê khách hàng đa chiều

Các đơn vị sử dụng Khách hàng 360 thì sẽ sử dụng được báo cáo này

Chọn Khoảng thời gian -> Chọn Tiêu chí -> Bộ lọc Sale, Marketing -> Tìm kiếm

Những thông tin đã được điền tại mục 3.1 Quản lý khách hàng sẽ được thống kê tại đây. Và khi chọn tiêu chí muốn lọc, khách hàng sẽ xem được số lượng và tỷ lệ phần trăm của tiêu chí đó tại đây.

Khách hàng có thể xuất Excel báo cáo để theo dõi.

Lưu ý: Dữ liệu trong khách hàng 360 chỉ tính từ thời điểm mình bật sử dụng KH 360 chứ không tính từ thời điểm đơn vị sử dụng Pushsale

Last updated