6.3.5 Tổng kết lương tháng

Kế toán tổng kết lương thưởng tự động dựa vào hiệu suất làm việc của sale và MKT đã được thống kê realtime trong hệ thống.

Bảng đầu tiên sẽ hiển thị được những số liệu tổng kết kế hoạch KPIs tháng đã được thiết lập trước đó.

2. Sau khi kiểm tra lại bảng kế hoạch KPIs tháng kế toán sẽ đối chiếu để đưa ra số liệu thực tế.

  • Bước 1: Điền đầy đủ số ngày làm việc thực tế của nhân viên sale và marketing

  • Bước 2: Hệ thống sẽ tự động tính lương theo bảng KPIs đã được thiết lập truớc. Kế toán đối chiếu lại với bảng trên.

  • Bước 3: Nhấn Chốt dữ liệu để chốt lương thưởng cho Sale và Marketing

Updated 04/2020

Last updated