4.2.5 Phân bổ ngay lập tức

Trong trường hợp có một số contact do các sale khác nhau phụ trách, nhưng cần chuyển cho sale A, thì cần sử dụng chức năng Phân bổ ngay lập tức.

2. Tích chọn những contact cần phân bổ

4. Chọn Sale muốn phân bổ và tác nghiệp cần ( nếu không chọn tác nghiệp cần thì mặc định phân bổ lại theo tác nghiệp hiện tại) , sau đó bấm nút Phân bổ Các lựa chọn tùy chỉnh:

Không hiển thị sale tắt nhận dữ liệu: Auto không tick ( Nếu người dùng có nhu cầu hiển thị những tài khoản sale tắt nhận dữ liệu thì bỏ tick ) Không hiển thị sale khóa tài khoản: Auto tick ( Nếu người dùng có nhu cầu hiển thị cả những tài khoản đã bị khóa để phân bổ thì bỏ tick ) Xóa lịch sử tác nghiệp: Auto không tick ( Nếu người dùng muốn xóa lịch sử tác nghiệp của bản ghi đó thì tick)

Update ngày 27/11/2023

Bổ sung thêm Check box xóa tin nhắn nội bộ khi phân bổ lại Data

Last updated