4.1.15 Lựa chọn tick Khách cũ trên màn lên đơn

Đăng nhập tài khoản Sale

Tick chọn Khách cũ nếu chuyển data thành data Khách cũ (Trường hợp muốn đổi Khách cũ thành Khách mới -> Anh chị vào màn đơn và bỏ tick Khách cũ đi) -> Ấn Lưu đơn

Sẽ có log ghi lại thao tác tick trạng thái Khách cũ ở màn Lịch sử tác nghiệp

Áp dụng cho tất cả các data chưa chốt về từ các nguồn, số import, nhập thủ công,...

Lưu ý: Đơn đã chốt Sale sẽ không thao tác sửa được

Tính năng này hoạt động độc lập dành cho Sale, Admin sẽ không có quyền thao tác tick Khách cũ

Last updated