133. Cấu hình sản phẩm cho nguồn dữ liệu

Để cấu hình sản phẩm cho nguồn dữ liệu, anh chị vui lòng thao tác như sau

Chọn 2. Marketing ---> 2.5 Kết nối Facebook ---> 2.5.1 Tạo nguồn dữ liệu

Tại đây, anh chị lựa chọn Thêm mới hoặc Chỉnh sửa nguồn dữ liệu

Trong phần điền thông tin ngồn dữ liệu, ở mục sản phẩm, anh chị vui lòng gán sản phẩm và sau đó bấm Lưu

Last updated