57. Làm thế nào để hủy quyền trưởng nhóm của Sale/ MKT?

Để hủy quyền trường nhóm của Sale hoặc Marketing, Anh/chị cần bỏ chọn trưởng nhóm cho tài khoản này. Tài khoản Admin cần thao tác như sau:

Bước 1: Chọn 1. Quản trị đơn vị => 1.2. Nhân sự => 1.2.2. Quản lý đội nhóm

Tại đây, anh/chị xóa nhóm hoặc đổi quyền trưởng nhóm cho 1 bạn khác

  1. Xóa nhóm

  1. Đổi quyền trưởng nhóm

Chọn 1. Quản trị đơn vị => 1.2. Nhân sự => 1.2.1. Danh sách nhân viên Chọn tài khoản là trưởng nhóm mới

Tại đây, anh chị chọn tick trưởng nhóm cho tài khoản này và bấm Cập nhật

Sau khi phân quyền trưởng nhóm cho tài khoản mới xong, anh/chị vào 1. Quản trị đơn vị => 1.2. Nhân sự => 1.2.2. Quản lý đội nhóm

Tại đây mình chon Chỉnh sửa đối với nhóm cần thay trưởng nhóm và phân quyền trưởng nhóm cho bạn mới.

Bước 2: Hủy quyền trưởng nhóm

Chọn 1. Quản trị đơn vị => 1.2. Nhân sự => 1.2.1. Danh sách nhân viên

Sau khi bỏ tích, Admin bấm "Cập nhật" để lưu thay đổi

Sau khi lưu lại thài khoản đấy đã xem được báo cáo dữ liệu của mình

Last updated