4. Báo cáo tổng hợp phát sinh kho

Báo cáo nhằm mục đích thống kê được biến động số lượng sản phẩm theo các nghiệp vụ kho.

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Bước 1: Vào menu, chọn 5. Kho --> 5.5 Báo cáo --> Báo cáo tổng hợp phát sinh kho

Bước 2: Chọn các bộ lọc Sản phẩm, Khoảng thời gian, Kiểu ngày muốn theo dõi và bấm " Tìm kiếm"

Báo cáo phân tách cụ thể dựa theo bộ lọc kiểu ngày 1. Nghiệp vụ kho ảnh hưởng đến data đơn :

  • Hủy vận đơn

  • Không lấy được hàng

  • Chờ xuất

  • Xuất bán hàng

  • Nhập hoàn

2. Nghiệp vụ kho không ảnh hưởng đến data đơn

  • Nhập kho nội bộ

  • Xuất kho nội bộ

  • Nhập kho

  • Xuất kho

  • Xuất hủy

Ngoài ra, bộ lọc sản phẩm Cha - con sẽ áp dụng được trong báo cáo này ( kèm theo các bộ lọc Trạng thái giao hàng, Đối soát,,... )

Last updated