Làm thế nào để chia số tự động theo định mức?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

-> Bấm Cập nhật

2. Ở mục Cấu hình Sale, CSKH -> Chọn nhóm Sale, CSKH -> Bấm vào dấu +Sale/+CSKH setup định mức cho từng nhân sự

-> Bấm Lưu

Tips:

Có thể tùy chỉnh kiểu nhận Số mới trùng/ số khách cũ trùng chia về người nhận gần nhất khi setup Cấu hình chia số để không tư vấn chồng chéo

Last updated