107. [Pushcall] Đăng nhập App báo lỗi Thông tin đăng nhập sai

Nguyên nhân: Sai thông tin đăng nhập

Giải pháp: Báo hành chính nhân sự check xem đã tạo tài khoản chưa. Nếu có tài khoản rồi thì đổi lại mật khẩu Nếu quên mật khẩu liên hệ NVKD hỗ trợ

Last updated