66. Sử dụng tài khoản chức vụ kho/kế toán nhưng không hủy chốt đơn được?

Anh/chị sử dụng tài khoản kho/kế toán thì KHÔNG được phân quyền hủy chốt đơn ạ

Những tài khoản được phân quyền hủy chốt đơn bao gồm: Admin, Sale

Để hủy chốt đơn bằng những tài khoản này, anh chị vui lòng thao tác như sau:

Chọn 4 Telesale ---> 4.1 Tác nghiệp Telesale

Lưu ý: Chỉ có thể hủy chốt đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái "Chờ vận đơn"

Last updated