3.1 Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng khi có contact về hệ thống. Tài khoản: Admin, Sale, Marketing, CEO

  1. Truy cập tài khoản Admin

  2. Chọn 3. Khách hàng 360 -> Chọn 3.1 Quản lý khách hàng

Last updated