Làm thế nào để tài khoản Kho tạo được sản phẩm?

Tài khoản Khoadmin tạo được sản phẩm.

Hiện tại tài khoản Khoadmin có thể tạo được sản phẩm và combo sản phẩm như tài khoản Admin.

Last updated