1. Phiếu nhập, xuất kho

Giúp tài khoản Kho thực hiện nhập, xuất sản phẩm theo các nghiệp vụ khác nhau

2. Điền các thông tin cơ bản:

 • Loại phiếu:

+ Nhập kho: Nhập sản phẩm vào kho

+ Xuất kho: Xuất sản phẩm theo các nghiệp vụ khác nhau

+ Xuất kho nội bộ: Thực hiện luân chuyển sản phẩm từ các kho khác nhau (chuyển hàng trong các kho nội bộ doanh nghiệp) đảm bảo việc chuyển hàng giữa các kho, không gây mất dữ liệu số lượng hàng hóa

+ Xuất hủy: Xuất các hàng như: hỏng, vỡ, mất mát...

 • Người lập phiếu, thủ kho, kế toán trưởng

 • Ghi chú

 • Sản phẩm và các thông tin về sản phẩm

Khi vào 5.3.1 Phiếu nhập, xuất kho hệ thống sẽ tự động sinh ra một bản ghi Phiếu nhập, xuất kho trống (gọi là Phiếu tạm). Phiếu tạm sẽ được hiển thị trong mục 5.3.2 Danh sách phiếu nhập, xuất kho

Các trạng thái phiếu nhập/xuất:

 • Phiếu tạm: Là trạng thái ban đầu khi tạo phiếu. Chỉ có thể chỉnh sửa phiếu ở trạng thái phiếu tạm. Có thể tùy ý chỉnh sửa mà không ảnh hưởng đến số lượng tồn kho.

 • Hoàn thành: Phiếu ở trạng thái này sẽ không chỉnh sửa được. Số lượng tồn kho sẽ được áp dụng biến động theo phiếu (tăng hoặc giảm tùy loại phiếu). Có thể hủy phiếu đã “Hoàn thành” để quay lại trạng thái “Phiếu tạm”.

Lưu ý: Đối với trường hợp tồn kho bị âm thì làm theo hướng dẫn như sau:

Khi bấm reset thì tất cả các sản phẩm bị âm trong kho đều được cộng vào số lượng tương ứng.

Đối với phiếu xuất hủy: nếu muốn xuất hủy toàn bộ số lượng 1 sản phẩm tồn kho thì thao tác như sau.

Lưu ý: Trong danh sách sản phẩm chỉ reset tồn kho về 0 được duy nhất 1 sản phẩm

2. Nhập, xuất kho bằng Excel

Import sản phẩm vào kho

1. Truy cập vào Tài khoản Kho, chọn 5. Kho --> 5.3 Nhập, xuất kho --> Nhập, xuất kho bằng Excel

4. Điền thông tin vào file excel mẫu

 • Tên sản phẩm - Bắt buộc

 • Số lượng - Bắt buộc

 • Mã sản phẩm - Không bắt buộc( Với trường: Tên sản phẩm đã được nhập)

Lưu ý:

 • Bắt buộc phải nhập đúng thông tin sản phẩm đã có trên hệ thống, nếu không đúng thì sẽ không import vào kho được.

 • Hệ thống tìm kiếm sản phẩm ưu tiên theo: mã sản phẩm, tên sản phẩm

 • Hệ thống tự động lấy giá trị đơn vị tính, đơn giá, mã vị trí theo sản phẩm nếu không nhập

6. Chọn Import để nhập sản phẩm vào kho.

Lưu ý :

 • Chỉ import những bản ghi ở trạng thái chưa xử lý

 • File import có số lượng bản ghi tối đa là 100 dòng

 • Nếu số lượng bản ghi ngoài màn hình lịch sử chưa đến 100 dòng thì có thể import thành công với file excel dưới 100 dòng.

 • Nếu số lượng bản ghi ngoài màn hình lịch sử đã đạt 100 dòng thì không thể import file excel => Do đó bắt buộc phải xóa lịch sử import sau đó mới bắt đầu import.

7. Kiểm tra các sản phẩm không hợp lệ

Các sản phẩm không đúng với thông tin trên hệ thống thì sẽ không import được lên hệ thống.

Updated 04/2020

Last updated