Remove Account

Tìm đến mục 2.5 Kết nối Fanpage Facebook

  1. Nhấn vào Remove Account sau đó kết nối lại với những Fanpage đang sử dụng.

  2. Tích chọn Đồng bộ bài post theo cấu hình và chọn số lượng bài post cần đồng bộ.

Last updated