6.3.1 CEO dashboard

Tổng hợp báo cáo hiệu quả làm việc của từng nhân viên ở các bộ phận.

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Chọn Sau chiết khấu hoặc Trước chiết khấu

c. Lựa chọn khoảng thời gian muốn theo dõi và bấm "Tìm kiếm"

Lưu ý: Với báo cáo CEO nếu xem theo từng sản phẩm thì báo cáo sẽ hiển thị doanh số của cả đơn có sản phẩm đó, còn nếu muốn xem doanh số từng sản phẩm thì xem trong mục 9.12 Báo cáo doanh số V2 và chọn bộ lọc Sản phẩm.

User bị xóa mà không phát sinh doanh số không hiển thị trên báo cáo

Các trường hợp user hiển thị trên báo cáo:

  • Bị xóa mà phát sinh doanh số trong thời gian được chọn

  • Không bị xóa và phát sinh doanh số

  • Không bị xóa và không phát sinh doanh số

Last updated