75. Đăng đơn Viettel Post báo lỗi *GroupAddress is Invalid*

Anh/chị đăng đơn VTP báo lỗi GroupAddress is Invalid - Đây là lỗi sai địa chỉ cửa hàng ( Chưa chọn thông tin người gửi trong kết nối giao vận)

Để khắc phục lỗi này, khi kết nối đơn vị vận chuyển Viettel Post, anh/chị phải chọn thông tin người gửi.

Anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Chọn 1. Quản trị đơn vị ---> 1.4 Kết nối giao hàng

Tại đây, anh/chị chọn đơn vị vận chuyển Viettel Post và chọn thông tin người gửi Thông tin người gửi này được tạo từ hệ thống của Viettel Post

Ảnh minh họa:

Anh/chị bấm Lưu để cập nhập thông tin thay đổi.

Last updated