1. Báo cáo công việc sale

Báo cáo tiến độ công việc của các sale, chỉ ra mỗi sale có bao nhiêu contact ứng với từng tác nghiệp ( lần gọi ) và bao nhiêu tác nghiệp chưa thực hiện

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Chọn các bộ lọc tương ứng để kiểm soát các chỉ số: Lọc theo nhóm - Lọc theo thời gian - Lọc theo sản phẩm - Lọc theo tác nghiệp

3. Theo dõi các chỉ số để kiểm soát khối lượng công việc của sale

Last updated