2.6.2 Nhập data thủ công

Bước 1: Đăng nhập tài khoản marketing, tài khoản chia số.

Bước 2: Vào mục 2. Marketing --> 2.6 Tiện ích --> Nhập data thủ công.

Bước 3: Điền thông tin cần thiết vào các trường dữ liệu như: Landing, họ tên khách hàng, số điện thoại, tin nhắn, sau đó nhấn lưu đơn

Bước 4: Vào mục 4. Telesale => 4.2 Hồ sơ khách hàng để kiểm tra xem data đó đã về hệ thống chưa

Update 09/2020

Hiện tại kí tự trong phần tin nhắn đã được mở lên 500 kí tự

Last updated