5.4 Quản lý biên bản

Sử dụng trong trường hợp bên đơn vị và giao vận và nhà cung cấp muốn làm biên bản mỗi khi giao nhận các đơn hàng.

Để sử dụng Biên bản giao hàng, doanh nghiệp cần dùng tài khoản Kho hoặc tài khoản Admin full quyền để thao tác các tính năng trong mục này.

  • Tích chọn vào các đơn cần đưa vào biên bản giao hàng

  • Chọn loại mã đơn Pushsale/ mã đơn giao vận

  • Chọn biên bản đã được tạo sẵn, nhấn Thêm vào biên bản

  • Chọn Đơn vị giao hàng, nhập ghi chú sau đó bấm nút Thêm mới

  • Tiếp theo, bấm nút Thêm vào Biên bản để thêm các đơn đã tích chọn tại bước 2 vào Biên bản giao hàng

Tôi muốn thêm 1 số đơn khác vào Biên bản đã tạo thì phải làm thế nào?

Để thêm một số đơn khác vào Biên bản đã tạo, Anh/Chị cần thực hiện như sau:

Yêu cầu: Biên bản ở trạng thái "Đang tạo". Nếu biên bản ở trạng thái "Đã chốt" thì cần chuyển về trạng thái "Đang tạo" mới có thể chỉnh sửa

1. Tại màn hình Thủ kho tác nghiệp, tích chọn vào các đơn cần đưa thêm vào biên bản giao hàng

3. Hộp thoại Thêm đơn vào biên bản được hiển thị. Chọn Biên bản muốn thêm, sau đó bấm nút Thêm vào Biên bản

Tôi muốn xóa 1 số đơn đã thêm vào Biên bản thì phải làm thế nào?

Để thêm một số đơn khác vào Biên bản đã tạo, Anh/Chị cần thực hiện như sau:

Yêu cầu: Biên bản ở trạng thái "Đang tạo". Nếu biên bản ở trạng thái "Đã chốt" thì cần chuyển về trạng thái "Đang tạo" mới có thể chỉnh sửa

2. Bấm vào tên quản lý của Biên bản muốn chỉnh sửa

3. Tại hộp thoại Biên bản chi tiết, hãy xóa những đơn muốn bỏ khỏi danh sách.

Xuất excel Biên bản giao hàng như thế nào?

File xuất sẽ bao gồm 2 sheet: 1 sheet Bảng tổng hợp số lượng sản phẩm, 1 sheet Danh sách đơn chi tiết

Tài khoản Admin, Kho có quyền truy cập vào mục 5.4 sẽ có quyền xuất excel

Last updated