Chia số thủ công

1. Admin chia số

Để tất cả contact đều chia về cho tài khoản Admin, Anh/Chị cần sử dụng tài khoản Admin và thực hiện như sau:

  • Truy cập mục 1.6 Cấu hình chức năng: Bỏ tích ở ô Sale leader chia số thủ công CSKH leader chia số thủ công

  • Truy cập mục 1.2.1 Danh sách nhân viên: Bỏ tích ô Nhận dữ liệu của tất cả các sale

Lúc này, contact về sẽ chỉ chia cho Admin.

2. Sale Leader chia số

Để tất cả contact đều chia về cho tài khoản Sale Leader, Anh/Chị cần sử dụng tài khoản Admin để thực hiện như sau:

  • Truy cập mục 1.6 Cấu hình chức năng: Tích chọn vào ô Sale leader chia số thủ công

  • Truy cập mục 1.2.1 Danh sách nhân viên: Tích chọn vào ô Nhận dữ liệu của các sale

Lúc này, tất cả các contact mới về sẽ được chuyển cho Sale Leader.

Lưu ý: Các contact đã có trên hệ thống nếu về thêm lần nữa sẽ tự động phân cho sale cuối cùng được nhận số đó.

3. CSKH Leader chia số

Để tất cả contact đều chia về cho tài khoản CSKH Leader, Anh/Chị cần sử dụng tài khoản Admin để thực hiện như sau:

  • Truy cập mục 1.6 Cấu hình chức năng: Tích chọn vào ô CSKH leader chia số thủ công

  • Truy cập mục 1.2.1 Danh sách nhân viên: Tích chọn vào ô Nhận dữ liệu của các tài khoản chăm sóc khách hàng

Lúc này, tất cả các contact mới về sẽ được chuyển cho CSKH Leader.

Lưu ý: Các contact đã có trên hệ thống nếu về thêm lần nữa sẽ tự động phân cho sale cuối cùng được nhận số đó.

Last updated