Đăng đơn báo lỗi quá 2000 đơn nên không đăng đơn được thì phải làm thế nào?

Khi đăng đơn báo lỗi quá 2000 đơn không đăng được thì thủ kho sẽ xử lý như sau:

B2: Click vào nút Xóa để xóa lịch sử đăng đơn: Có các lựa chọn xóa như sau

  • Click vào nút Xóa trên hàng Tổng để xóa lịch sử đăng đơn là sẽ xóa hết lịch sử đăng đơn

  • Click vào nút Xóa trên hàng Đã xử lý là sẽ xóa hết các đơn đã xử lý trong lịch sử đăng đơn

  • Click vào nút Xóa trên hàng Thành công là sẽ xóa hết các đơn đã đăng thành công trong lịch sử đăng đơn

  • Click vào nút Xóa trên hàng Chưa in là sẽ xóa hết các đơn đã đăng mà chưa in

  • Click vào nút Xóa trên hàng Lỗi là sẽ xóa hết các đơn đăng mà báo lỗi

  • Click vào nút Xóa trên hàng Đã in là sẽ xóa hết các đơn đăng và đã in

Last updated