3. Nhập chi phí

Kế toán khai báo chi phí và từng đơn vị chi phí của doanh nghiệp tại mục này.

2. Chọn thời gian và các danh mục chi phí muốn xem/thêm

3. Chọn "Thêm" (Cột ngoài cùng bên phải) nếu cần thêm danh mục chi phí cho doanh nghiệp

4. Điền đầy đủ thông tin

5. Nhấn "Lưu" (Góc phải ở cuối bảng) để lưu dữ liệu vừa thêm hoặc điều chỉnh

Lưu ý: Sau khi khai báo đầy đủ Nhóm chi phí và các danh mục chi phí mới có thể điền Chi phí

Updated 04/2020

Last updated