3. Báo cáo up sale

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Thống kê tên nguồn, kênh, sản phẩm đăng ký trên nguồn, contact, số đơn chốt, tỉ lệ chốt đơn, số loại sản phẩm được bán ra, số lượng sản phẩm, doanh số, giá trị trung bình đơn, số sản phẩm TB/ đơn, chi tiết đơn từ nguồn

  1. Vào menu chọn 8. Báo cáo thống kê --> 8.1 Marketing --> Báo cáo upsale

  2. Chọn các bộ lọc Kiểu ngày, Thời gian, Nhóm sale hay marketing, Trưởng nhóm, tên nhóm, và bấm "Tìm kiếm"

Last updated