5. Các quy tắc tương ứng giữa 2 bên

Trạng thái tương ứng giữa Pushsale và AccessTrade

Các thông tin được đồng bộ:

  • Price: Giá của sản phẩm và tổng đơn hàng

  • Số lượng: Số lượng tương ứng từ Pushsale trả về

  • Reason: Lý do hủy đơn của Khách Hàng hiển thị về AccessTrade

  • Note: Chú thích của Khách Hàng

Các trường hợp về sản phẩm khi tạo Campaign

Last updated