Nguyên tắc chia số

Có 2 nguyên tắc chia số:

1. Chia tự động (Chia số tự động)

  • Chia đều

  • Chia số trùng

  • Tắt nhận dữ liệu

2. Chia thủ công (Chia số thủ công)

  • Admin chia số

  • Telesale leader chia số

  • CSKH leader chia số

Last updated