Links
Comment on page

Nguyên tắc chia số

Có 2 nguyên tắc chia số:
1. Chia tự động (Chia số tự động)
  • Chia đều
  • Chia số trùng
  • Tắt nhận dữ liệu
2. Chia thủ công (Chia số thủ công)
  • Admin chia số
  • Telesale leader chia số
  • CSKH leader chia số