1.6.7 Chức năng tuỳ chỉnh file excel

Hệ thống cho phép tùy chỉnh các trường thông tin trên file excel kế toán và file excel hồ sơ khách hàng khi tải về máy tính, nhằm giúp người sử dụng có thể tùy biến, phù hợp với từng đơn vị.

Last updated