2.1.2 Hiệu quả Marketing

Doanh thu từ telesale được cập nhật realtime khi có đơn chốt. Bởi vậy, có thể theo dõi hiệu quả Marketing theo doanh thu đối với từng chiến dịch.

1. Vào mục 2. Marketing --> 2.1. Marketing Dashboard

2. Theo dõi hiệu quả Marketing theo doanh thu của từng nguồn và Hiệu quả Marketing 7 ngày gần đây nhất

Tìm đến nguồn cần kiểm tra, sau đó bấm Biểu đồ, dữ liệu sẽ được hiển thị

Biểu đồ là giá trị ngân sách nhập vào 7 ngày gần nhất và chỉ số ngân sách/doanh số của 7 ngày gần nhất

Doanh số = Doanh số của những đơn chốt trong 7 ngày gần nhất, không tính bất kì trạng thái đơn hàng nào khác ( Ví dụ: Đơn hoàn, hủy,.....)

  • Nếu đơn vị tích chọn sử dụng cấu hình báo cáo thì trưởng nhóm có thể xem được dữ liệu của các nhóm khác đã được cấu hình trong 1.2.5 Cấu hình tài khoản xem báo cáo

Updated 04/2020

Last updated