6. Báo cáo biểu đồ

Cho phép người dùng xem tiến độ KPI doanh số cả công ty, tiến độ thời gian tháng và các thông tin tổng quan liên quan các phần: Marketing, Telesale, Kho, Giao hàng, Nhân sự, Doanh thu, CSKH, Kế toán

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

 1. Chọn các bộ lọc Kiểu ngày, Thời gian và bấm nút "Tìm kiếm" để xem chi tiết báo cáo biểu đồ

Báo cáo biểu đồ Marketing:

 • Với biểu đồ thống kê về Marketing có những tùy chọn sau : Thống kê theo Source, theo Nhân sự và theo Kênh quảng cáo.

 • Công thức tính doanh số của Marketing = Tổng đơn chốt khách mới - Các đơn chốt khách mới ở trạng thái giao hàng: Hủy vận đơn, Đã hoàn

Lọc theo Source: Lấy ra các source có doanh số cao nhất ra

 • Ngân sách: lấy của source

 • Doanh số: Đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

 • Tỉ lệ chốt đơn : Số lượng chốt đơn / Tổng contact (Khách mới)

 • Số contact: Tổng số contact khách mới

 • Số contact chia sale: Tổng số contact khách mới đã chia sale

 • Số chốt đơn: Tổng số đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

Tổng Ngân sách = Tổng ngân sách các source

Tổng doanh thu = Tổng doanh số các source

Tỉ lệ = Tổng Ngân sách / Tổng doanh thu

Lọc theo Nhân sự: Lấy ra các nhân sự có doanh số cao nhất

 • Ngân sách: lấy của các source thuộc MKT

 • Doanh số: Đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

 • Tỉ lệ chốt đơn : Số lượng chốt đơn / Tổng contact (Khách mới)

 • Số contact: Tổng số contact khách mới

 • Số contact chia sale: Tổng số contact khách mới đã chia sale

 • Số chốt đơn: Tổng số đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

Tổng Ngân sách = tổng ngân sách

Tổng doanh thu = tổng doanh số

Tỉ lệ = Tổng Ngân sách / Tổng doanh thu

Lọc theo Kênh quảng cáo: Lấy ra các kênh quảng cáo của source có doanh số cao nhất

 • Ngân sách: lấy của các source thuộc kênh quảng cáo

 • Doanh số: Đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

 • Tỉ lệ chốt đơn : Số lượng chốt đơn / Tổng contact (Khách mới)

 • Số contact: Tổng số contact khách mới

 • Số contact chia sale: Tổng số contact khách mới đã chia sale

 • Số chốt đơn: Tổng số đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

Tổng Ngân sách = tổng ngân sách

Tổng doanh thu = tổng doanh số

Tỉ lệ = Tổng Ngân sách / Tổng doanh thu

Báo cáo biểu đồ Telesale:

 • Với biểu đồ thống kê về Telesale có những tùy chọn sau: Thống kê theo Sale, thống kê theo Nhóm.

 • Công thức tính doanh số của Telesale = Tổng đơn chốt khách mới - Các đơn chốt khách mới ở trạng thái giao hàng: Hủy vận đơn, Đã hoàn

Lọc theo Sale: Lấy ra các Sale có doanh số cao nhất

 • Doanh số: Đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

 • Tỉ lệ chốt đơn : Số lượng chốt đơn / Tổng contact (Khách mới)

 • Số contact: Tổng số contact khách mới

 • Số chốt đơn: Tổng số đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

Tổng doanh số = tổng doanh số

Tổng đơn chốt = tổng đơn chốt

Tỉ lệ = Tổng đơn chốt / Tổng contact

Lọc theo Nhóm: Lấy ra các Nhóm sale có doanh số cao nhất

 • Doanh số: Đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

 • Tỉ lệ chốt đơn : Số lượng chốt đơn / Tổng contact (Khách mới)

 • Số contact: Tổng số contact khách mới

 • Số chốt đơn: Tổng số đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

Tổng doanh số = tổng doanh số

Tổng đơn chốt = tổng đơn chốt

Tỉ lệ = Tổng đơn chốt / Tổng contact

Báo cáo biểu đồ giao hàng:

 • Với biểu đồ thống kê về Giao hàng có những tùy chọn sau: Thống kê theo Tỉnh, theo Kho và theo Sale.

Biểu đồ thống kê về Kho:

Công thức tính doanh số của Kho = Tổng đơn chốt khách mới - Các đơn chốt khách mới ở trạng thái giao hàng: Hủy vận đơn, Đã hoàn

Biểu đồ tròn Lấy ra doanh số các kho sau đó tỉnh tỉ lệ trên tổng kho đưa vào biểu đồ tròn

Biểu đồ dưới Lấy doanh số các sản phẩm có doanh số cao nhất

Biểu đồ thống kê về Nhân sự:

Công thức tính doanh số của Marketing = Tổng đơn chốt khách mới - Các đơn chốt khách mới ở trạng thái giao hàng: Hủy vận đơn, Đã hoàn

Lấy KPI nhân sự theo doanh số cao nhất Doanh số KPI Nhân sự lấy theo SaleDoanhSoNgay của Cấu hình KPI theo Tháng lọc (bộ lọc ngày)

Doanh số KPI Đạt là Doanh số: Đơn chốt, khách mới, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

Biểu đồ thống kê về Doanh thu:

Chỉ thống kê 5 tuần, không xem được nếu chọn thời gian quá 1 tháng

 • Lấy ra 5 tuần gần nhất từ ngày lọc đến và thể hiện doanh số trên cột

 • Doanh Số là đơn chốt, ngày chốt trong tuần

 • Doanh số tạm tính là đơn chốt, trạng thái giao hàng khác Hủy vận đơn, Đang hoàn , Đã hoàn, Bồi hoàn

 • Doanh số thành công là đơn chốt , trạng thái giao hàng đã giao hoặc đã thanh toán

 • Doanh số hủy là đơn chốt và trạng thái giao hàng là Hủy vận đơn

 • Doanh số đang chuyển là đơn đã chốt , trạng thái giao hàng ở trong 1 trong các trạng thái (Đã đăng / Đã lấy hàng / Đang giao hàng / Không giao được / Yêu cầu giao lại /Chờ vận đơn / Giao ngay / Hoãn giao hàng )

 • Doanh số hoàn là đơn đã chốt , trạng thái giao hàng ở trong 1 trong các trạng thái (Không lấy được hàng / Đang hoàn / Đã hoàn / Bồi hoàn )

Biểu đồ thống kê về CSKH:

Lọc theo Sale: Lấy ra các Sale có doanh số cao nhất

 • Doanh số: Đơn chốt, khách cũ, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

 • Tỉ lệ chốt đơn : Số lượng chốt đơn / Tổng contact (Khách cũ)

 • Số contact: Tổng số contact khách cũ

 • Số chốt đơn: Tổng số đơn chốt, khách cũ, ngày chốt trong ngày lọc, Trạng thái giao hàng khác (Hủy vận đơn hoặc Đã Hoàn)

Tổng doanh số = tổng doanh số

Tổng đơn chốt = tổng đơn chốt

Tỉ lệ = Tổng đơn chốt / Tổng contact

Biểu đồ thống kê về Kế toán:

Chỉ lấy số lượng đơn ở các trạng thái

Biểu đồ thống kê về Lợi nhuận:

Công thức Tính doanh số của phần Lợi nhuận = tổng đơn chốt tất cả khách (khách mới + khách cũ)

Lợi nhuận = Doanh số - Lương thưởng - Ngân sách - Tiền nhập hàng

 • Doanh số toàn bộ khách trong ngày lọc

 • Ngân sách trong ngày lọc Lương là tổng lương cứng tháng thực tế + thưởng tháng thực tế

 • Tiền nhập là tổng tiền giá nhập của sản phẩm khi đã lên đơn (update trong sản phẩm sẽ không update đơn cũ)

Lưu ý:

+ Đây không phải báo cáo real-time, thực tế dữ liệu trong báo cáo sẽ update mỗi lần 60 phút.

+ Trong mục Doanh thu, doanh số tổng chỉ tính của khách mới.

Last updated