14. Tôi muốn xuất excel có thêm nhiều thông tin hơn thì phải làm thế nào?

Nếu muốn file excel xuất ra có nhiều thông tin hơn, anh/chị vui lòng sử dụng tài khoản Admin, truy cập vào mục 1.6 Cấu hình chức năng để tiến hành thiết lập nhé. Chi tiết xem tại https://docs.pushsale.vn/10.-he-thong/1.6-cau-hinh-chuc-nang/1.6-chuc-nang-tuy-chinh-file-excel

Last updated