2.6.3.3 Kết nối Cuccu.vn

1. Sử dụng tài khoản Marketing, vào menu , Chọn 2. Marketing --> 2.12 Kết nối phần mềm thứ 32. Bấm vào biểu tượng Tại đây, bấm vào để chuyển thành Sau đó, Anh/Chị thêm sản phẩm trực tiếp trên C

Sau đó, Anh/Chị thêm sản phẩm trực tiếp trên Cuccu, hệ thống sẽ tự động đồng bộ các dữ liệu từ Pushsale.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng xem tại https://docs.cuccu.vn/

Last updated