2. Kết nối Fanpage Facebook

Đồng bộ các fanpage cần liên kết với Pushsale, và thực hiện kết nối bằng cách gắn Source đã tạo trước đó

2. Đồng bộ Facebook bằng cách bấm nút Connect with Facebook

3. Đồng bộ thành công, danh sách các page được hiển thị.

  • Tìm đến fanpage cần liên kết với Pushsale, chọn đúng Source đã tạo trước đó

  • Tích vào ô Sử dụng

  • Tích vào ô Tạo source post tự động (nếu cần)

  • Tích vào ô Cho phép post sử dụng source của Fanpage

  • Sau đó bấm Lưu

4. Số từ Fanpage, Inbox được đồng bộ về trên Pushsale, chia cho các tài khoản Sale

5. Kiểm tra lại comment, đoạn chat của khách hàng -> chọn 9.3 Push Chat

Lưu ý :

  • Facebook tạo số từ Inbox khi fanpage bấm sử dụng, lấy số tự động từ tin nhắn và gắn source fanpage

  • Facebook tạo số từ Comment khi fanpage bấm sử dụng , (tự động tạo source hoặc cho phép post sử dụng source của fanpage) , gắn source fanpage

Updated 08/2020

Last updated