92. Thống kê doanh số, tổng sản phẩm của 1 sản phẩm gốc có nhiều thuộc tính (sản phẩm cha - con)

Để lọc Tổng sản phẩm của 1 sản phẩm gốc có nhiều thuộc tính (sản phẩm cha - con) trong tháng, anh/chị vui lòng thao tác như sau

Cách 1:

Chọn 8. Báo cáo thống kê ---> 8.5 Quản trị ---> 8.5.8 Báo cáo doanh số V2

Tại đây, anh/chị chọn bộ lọc sản phẩm gốc và bấm tìm kiếm, hệ thống sẽ show được đúng Doanh số của các sản phẩm con

Lưu ý: với các loại báo cáo khác, khi lọc theo sản phẩm cha , hệ thống đang không show được đúng doanh số mong muốn

Cụ thể: CEO Dashboard V1, V2 không lọc riêng được theo sản phẩm cha, bắt buộc phải lọc thêm sản phẩm con

Báo cáo doanh số chi tiết, Dashboard MKT => Lọc sản phẩm cha hệ thống đang lấy tất cả Doanh số của các sản phẩm trong đơn có chứa sản phẩm lọc

Cách 2:

Xuất excel hồ sơ khách hàng, Kho vận kế toán và lọc theo bộ lọc sản phẩm trên excel

Chọn 4. Telesale ---> 4.2 Hồ sơ khách hàng hoặc 5.1 Thủ kho tác nghiệp, 6.1 Kế toán tác nghiệp

Lọc thời gian, sản phẩm, kiểu ngày theo nhu cầu rồi chọn Xuất Excel

Last updated