4.2.8 Xuất excel

Để xuất thông tin khách hàng, các bạn có thể xuất excel theo 2 kiểu:

  • Xuất Excel kiểu 1: 1 đơn hàng có nhiều sản phẩm sẽ gộp chung các sản phẩm thành 1 dòng

  • Xuất Excel kiểu 2: 1 đơn hàng có nhiều sản phẩm sẽ chia mỗi sản phẩm thành 1 dòng

Chú ý: Mỗi lần xuất excel chỉ xuất được tối đa 5000 bản ghi

Last updated