Làm thế nào để biết được sale đã gọi hết bao nhiêu số do Marketing chạy ra vào ngày hôm nay ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập vào mục 4.5.3 Báo cáo công việc sale (Hoặc 8.2.1)

-> Chọn bộ lọc Kiểu ngày: Ngày data về hệ thống

Bước 2.

Xem cột Số CT = Số contact mà Marketing chạy ra vào ngày hôm đó

Cột CTN (Chưa tác nghiệp) = Số contact mà sale chưa gọi

Số contact đã tác nghiệp = Số CT (contact) - CTN ( Chưa tác nghiệp)

Tips:

Nên lọc thời gian 7 Ngày vừa qua và ưu tiên check lượng số chưa gọi (CTN) ở các tác nghiệp đầu tiên. Ví dụ: Gọi lần 1, gọi lần 2...

Một data được tính là chưa tác nghiệp nếu ở tác nghiệp hiện tại (Tác nghiệp cần) vẫn có thể chọn được kết quả tác nghiệp. Ví dụ: data đã gọi lần 1 nhưng khi chuyển sang tác nghiệp gọi lần 2 mà chưa chọn kết quả tác nghiệp thì vẫn bị tính là data chưa được tác nghiệp.

Last updated