142. Không import được file Excel lên Pushsale

1.Import sản phẩm

Không import được sản phẩm lên Pushsale

Một số lý do dẫn đến việc không import được file Excel:

  • Nhập thiếu trường bắt buộc

  • Không nhập thuộc tính: Nếu sản phẩm không có thuộc tính thì xóa text tại 2 cột như ảnh dưới đây

2. Import Contact

Một số lý do dẫn đến việc không import contact được:

  • Thiếu trường bắt buộc

  • Nhập sai các thông tin: Tên sản phẩm, Sale (username), Tác nghiệp, Nguồn trang

Phương án xử lý: Chọn bộ lọc Không hợp lệ, sau đó Xóa dữ liệu import. Sau đó import lại file excel định dạng chuẩn.

Last updated