1.6.18 Cấu hình Facebook đơn vị

1. Sử dụng tài khoản Admin, chọn mục 1.Quản trị đơn vị --> 1.11 Cấu hình Facebook đơn vị

Updated 04/2020

Last updated