3. Thuộc tính giá trị

1. Truy cập vào tài khoản admin

4. Hộp thoại Danh sách giá trị thuộc tính được hiển thị:

  • Chọn loại thuộc tính

  • Nhập tên giá trị thuộc tính, sau đó bấm nút Cập nhật

Update 03/2021

Last updated