1. Biểu đồ thống kê theo khung giờ

Tài khoản xem được báo cáo theo khung giờ: CEO, Admin, Telesale, Telesale leader, Marketing. Các chỉ số thống kê theo khung giờ: Tỷ lệ chốt đơn, Số chốt đơn, Số contact.

  1. Với Admin hoặc CEO, chọn nhân viên sale cụ thể cần theo dõi hoặc chọn Tất cả để xem thống kê của tất cả nhân viên sale tại ô "Chọn sale"

  2. Chọn khoảng ngày cần theo dõi và nhấn "Tìm kiếm"

Báo cáo theo khung giờ cho biết Tỷ lệ chốt đơn, Số chốt đơn, Số contact vào giờ nào là nhiều/ít nhất.

Từ đó, biết được các khung giờ để:

  • Marketing đẩy mạnh ngân sách quảng cáo đúng thời điểm thường ra nhiều contact, giảm ngân sách vào các khung giờ kém hiệu quả

  • Telesale làm việc nỗ lực hơn trong các giờ tỷ lệ chốt cao

  • CEO có kế hoạch tập trung nguồn lực vào các khoảng thời gian làm việc hiệu quả nhất

Updated 04/2020

Last updated