1. Khai báo danh mục tác nghiệp

Admin khai báo các tác nghiệp cho sale để phân loại khách hàng.

  1. Thêm danh sách tác nghiệp

  2. Thêm kết quả tác nghiệp

  3. Thêm thời gian chuyển tác nghiệp

Thiết lập

  • Danh sách tác nghiệp

  • Kết quả tác nghiệp

  • Thời gian chuyển tác nghiệp

  • Sắp xếp danh sách tác nghiệp

Dấu tích xanh tại cột danh sách tác nghiệp biểu thị tác nghiệp đầu tiên, chứ không phải contact mới đổ về

Dấu tích xanh tại cột kết quả tác nghiệp biểu hiện cho kết quả "Chốt đơn"

Last updated