Links
Comment on page

1. Khai báo danh mục tác nghiệp

Admin khai báo các tác nghiệp cho sale để phân loại khách hàng.
 1. 1.
  Vào menu
  --> 1. Quản trị đơn vị --> 1.8 Thiết lập quy trình sale --> 1.8.1 Khai báo danh mục tác nghiệp hoặc vào menu thả xuống tại mục hệ thống chọn Khai báo danh mục tác nghiệp
 2. 2.
  Thêm danh sách tác nghiệp
 3. 3.
  Thêm kết quả tác nghiệp
 4. 4.
  Thêm thời gian chuyển tác nghiệp

Thiết lập

 • Danh sách tác nghiệp
 • Kết quả tác nghiệp
 • Thời gian chuyển tác nghiệp
 • Sắp xếp danh sách tác nghiệp
Dấu tích xanh tại cột danh sách tác nghiệp biểu thị tác nghiệp đầu tiên, chứ không phải contact mới đổ về
Dấu tích xanh tại cột kết quả tác nghiệp biểu hiện cho kết quả "Chốt đơn"