Cấu hình SMS

2. Điền đầy đủ các thông tin như sau

 • Api Key: tự động điền sau khi đăng ký tài khoản thành công với Pushsale

 • Secret Key: tự động điền sau khi đăng ký tài khoản thành công với Pushsale

 • Sử dụng SMS: tích chọn để sử dụng dịch vụ SMS

 • Sử dụng brandname: đối với những đơn vị đã đăng ký Brandname thì lựa chọn Brandname, nếu đơn vị đăng ký tài khoản với Pushsale thì lựa chọn 10 số cố định.

 • Không gửi tin nhắn: Tích vào phần này thì tất cả các tin nhắn sẽ không được gửi đi

Lưu ý:

 • Nếu contact về mà chưa chia cho sale thì sẽ không gửi SMS

 • Thay đổi trạng thái giao hàng thì sẽ không gửi SMS

 • Phân bổ lại data ngay lập tức thì sẽ không gửi SMS

 • Bấm nút chuyển tác nghiệp hoặc hết thời gian chuyển tác nghiệp thì không gửi SMS

 • Bấm nút chốt đơn thì không gửi SMS

Danh sách cấu hình

2. Lựa chọn nhóm:

 • Nếu đơn vị muốn gửi tin nhắn theo từng tác nghiệp thì sẽ chọn nhóm Tác nghiệp

 • Nếu đơn vị muốn gửi tin nhắn theo trạng thái đơn hàng, hãy chọn nhóm Trạng thái đơn hàng

3. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị các tác nghiệp có kết quả tác nghiệp là Chốt đơn.

 • Nếu muốn sử dụng tác nghiệp nào, anh/chị hãy tích vào ô Sử dụng tương ứng, sau đó chọn mẫu tin nhắn.

 • Tin nhắn có thể gửi đi ngay khi được chọn tác nghiệp tiếp, hoặc chỉ gửi đi sau khi đã đếm xong thời gian và chuyển sang tác nghiệp tiếp theo.

 • Nếu không thiết lập số phút, hệ thống sẽ tính là 0 phút. Nếu muốn thay đổi, anh/chị hãy nhập số phút vào ô "Gửi sau số phút" (chỉ áp dụng với SMS)

Sau đó bấm Lưu để hoàn thành thiết lập.

Last updated